سخنرانی: یک فیلمنامه هجایی بومی آناتولی از ۳۵۰۰ سال پیش